Privacyverklaring

Privacyverklaring Notariskantoor Zondervan

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Naam kantoor: Notariskantoor Zondervan
Adres: Hogeweg 45, Zaltbommel
Postcode / Plaats: 5301 LJ Zaltbommel
Contactpersoon: mr. C.H.P.D. Zondervan
e-mailadres: info@notariszondervan.nl

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
– het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
– om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
– voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:
1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:
– De verwerking opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Passeren van notariële akten (grondslag: wettelijke verplichting)
– De verwerking opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden en afhandelen van notariële akten (dossier) van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Passeren van notariële akten (grondslag: wettelijke verplichting)
– De verwerking verstrekken d.m.v. doorzending: concepten en dossierstukken aan derden met toestemming cliënt van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Informeren derden op verzoek van Cliënt (grondslag: toestemming)
– De verwerking opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Uitvoeren opdracht cliënt (grondslag: uitvoering overeenkomst)
– De verwerking verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in register van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Kenbaarheid (grondslag: wettelijke verplichting, dan wel toestemming cliënt)
– De verwerking vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren van handtekeningen van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Bevestigen echtheid handtekening op verzoek (grondslag: wettelijke verplichting, dan wel uitvoering overeenkomst)
– De verwerking verzamelen, vastleggenen gebruiken gegevens voor aanleg registratie t.b.v. acquisitie en/of nieuwsbrieven etc. van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Marketing en acquisitie (grondslag: toestemming)
– De verwerking verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Informeren en faciliteren samenwerking in de keten (grondslag: toestemming)
– De verwerking verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen. (grondslag: wettelijke verplichting)
– De verwerking verzamelen, vastleggen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending etc. t.b.v. aanleg en beheer van salarisadministratie van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Wettelijke plicht, uitvoeren overeenkomst (grondslag: wettelijke verplichting)
– De verwerking verzamelen, vastleggen en bewaren sollicitatiegegevens van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Selectie personeel (grondslag: toestemming)
– De verwerking opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. het uitbrengen van offertes van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Verwerving van opdrachten (grondslag: toestemming / uitvoering overeenkomst)

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:
– Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel, Rechtbank;
– Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent;
– Hypotheekadviseur;
– Bank, andere financiële instelling of schuldeiser;
– Schuldenaar;
– Schenker;
– Testateur;
– Accountant- of administratiekantoor;
– Advocaat en overige adviseurs;
– Basis Registratie Personen (BRP).

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:
– Belastingdienst;
– Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB);
– (Openbare) registers, zoals Kadaster, Kamer van Koophandel, Rechtbank (Huwelijksgoederenregister), Centraal (Levens)Testamentenregister;
– door u ingeschakelde ketenpartners/adviseurs (waaronder begrepen: makelaar, hypotheekadviseur, accountant, fiscalist);
– Wederpartij en/of andere betrokken partij bij uw akte of overeenkomst;
– Degenen die rechten (kunnen) ontlenen aan de door u opgestelde akte of overeenkomst (al dan niet in de toekomst).

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard. Overige gegevens in dossiers worden bewaard vanuit een gerechtvaardigd belang voor verweer en reconstructiemogelijkheden in geval van geschillen.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@notariszondervan.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.