Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Notariskantoor Zondervan
Per 7 juni 2023

Artikel 1 – Definities
1. Notaris: de Notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de Opdracht zijn belast.
2. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de Notaris zich ten opzichte van de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt volledig uitgesloten.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
4. Opdrachtnemer: Notariskantoor Zondervan B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77762703, is de enige Opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
5. Cliënt: de natuurlijke en/of rechtspersoon ten behoeve van wie de Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de Notaris, zonder enige uitzondering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, blijven buiten toepassing in de verhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voor zover deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht en werkzaamheden
1. Indien Opdracht wordt gegeven door een ander dan de Cliënt, is de Opdrachtnemer bevoegd van de Cliënt een bevestiging van die Opdracht te verlangen. Indien een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan de Notaris verschuldigd zijn. Indien een Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon en is het bepaalde in de tweede zin van dit lid van toepassing. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is bedoelde natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of de declaratie op naam van de rechtspersoon is gesteld of op naam van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.
2. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een Opdracht. Indien de Opdrachtgever documenten aan de Opdrachtnemer zendt of laat zenden, zoals legitimatiebewijzen en/of gegevens omtrent de namen van voogden, executeurs en bewindvoerders, gevolgd door de bevestiging van de ontvangst daarvoor door de Opdrachtnemer, impliceert dat eveneens de erkenning van het verlenen van een Opdracht. Ook de ontvangst van een (koop)overeenkomst door de Opdrachtnemer impliceert de erkenning van het verlenen van een Opdracht door zowel koper als verkoper.
3. De Opdrachtgever en de Cliënt zijn verplicht alle voor de behandeling van de Opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de Opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. Indien de Opdrachtgever en/of de Cliënt onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan Opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken om de aan hem verstrekte Opdracht (alsnog) correct uit te kunnen voeren, heeft Opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening te brengen.
4. Indien de Opdrachtgever en/of de Cliënt wijzigingen wens(t)en in de oorspronkelijke Opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar is gemaakt, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de Opdracht, is de Opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de Opdrachtgever en/of de Cliënt in rekening te brengen.
6. De Notaris is bevoegd bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht, voor rekening van de Opdrachtgever, derden in te schakelen.
7. Verstrekte Opdrachten worden door de Opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte Opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid Notaris
1. De aansprakelijkheid van de Notaris is in alle gevallen beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de Notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien de Notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in lid 2 en lid 3 is mede gemaakt ten behoeve van een waarnemer van de Notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, werkzaam zijn geweest, ingeschakelde derden en de erfgenamen van de hiervoor genoemde personen, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 5 Tarieven en kosten
1. Voor de dienstverlening wordt door de Notaris de voor die diensten bij de Notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen de Opdrachtgever en de Notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De Opdrachtgever en de Cliënt zijn naast het honorarium de door de Opdrachtnemer (extra) gemaakte kosten (zoals – maar niet beperkt tot – reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, de Basisregistratie Persoonsgegevens en andere openbare registers, advertentiekosten, kosten voor telefonische overboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke) verschuldigd.
3. Eventuele wijzigingen (van overheidswege) in de percentages voor de overdrachtsbelasting en de btw en in verschotten (waaronder begrepen het kadastrale recht), welke worden doorgevoerd nadat de Notaris een tariefopgave heeft uitgebracht, zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
4. Op verzoek van de Opdrachtgever en/of de Cliënt kan een specificatie van de declaratie worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de Opdracht bestede uren, behandelaar(s) en data waarop aan de Opdracht is gewerkt.
5. Over gelden die aan de Opdrachtnemer als waarborgsom of in depot zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door de Opdrachtnemer van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Negatieve rente wordt aan de Opdrachtgever en/of Cliënt doorberekend. Bij kortlopende transacties wordt geen positieve rente aan de Opdrachtgever en/of Cliënt vergoed.

Artikel 6 Declareren en betaling
1. De door de Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Door het verstrekken van een Opdracht, respectievelijk het ondertekenen van een opdrachtbevestiging, verbinden Opdrachtgever en Cliënt zich tot betaling van de aan hem inzake de Opdracht verzonden declaraties.
3. Indien de behandeling van een Opdracht meer dan een maand vergt, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. In het bijzonder bij de behandeling van een nalatenschap is Opdrachtnemer bevoegd periodiek tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaraties niet binnen de daarop aangegeven tijd zijn voldaan, mag Opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn Opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan, zonder daarvoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de Opdrachtgever daardoor lijdt.
4. Opdrachtnemer is bevoegd griffierechten, gemaakte advertentiekosten, kadasterkosten en andere leges in rekening te brengen zodra deze kosten bij hem in rekening zijn gebracht.
5. Indien Opdrachtgever een ander is dan de Cliënt, verbindt Opdrachtgever zich hoofdelijk met Cliënt voor de betaling van declaraties.
6. Opdrachtgever is verplicht declaraties binnen de betalingstermijn te voldoen, of bij gebreke daaraan binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verrekening met enige vorderingen is uitgesloten.
Na het verstrijken van voornoemde betaaltermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van inverzuimtreding over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal één procent (1%) per maand of het pro rata gedeelte van een maand.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of (aanvragen van) surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling (voorschot) vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
7. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden, indien er sprake is van een consumententransactie, vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Bij zakelijke transacties (business to business) worden de buitengerechtelijke incassokosten gesteld op ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van € 250,- exclusief btw.
Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Opdracht op te schorten totdat de Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op de Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mocht hebben.
8. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien tijdens de looptijd van de Opdracht een wijziging plaatsvindt in het honorarium, loon en/of andere kosten van de Opdrachtnemer als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met een dwingendrechtelijk karakter.
Indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Opdracht te ontbinden.
9. Een vordering op de Notaris mag niet worden gecedeerd of verpand.

Artikel 7 Annuleren Opdracht
1. In geval van annulering van een Opdracht is de Opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de door de Notaris aan de Opdracht bestede tijd tegen de bij Opdrachtnemer gebruikelijke uurtarieven, alsmede de hiervoor onder artikel 5 lid 2 bedoelde kosten, tenzij tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In geval een Opdracht (tot passeren) binnen achtenveertig (48) uur voor de geplande (passeer)afspraak wordt uitgesteld of geannuleerd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht de voor de Opdrachtgever en/of Cliënt gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Wwft
1. Als sprake is van een Opdracht die valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dan dien(t)(en) een Opdrachtgever en/of Cliënt zich persoonlijk te laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs te laten verifiëren.
2. De Notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De Notaris mag volgens de wet zijn Opdrachtgever en/of Cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.
3. De Notaris begint pas met de uitvoering van een Opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen (van een PEP) is afgerond en de Notaris geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21 lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan. Indien de Notaris reeds begonnen is met de uitvoering van een Opdracht, kan deze worden gestopt zolang het bovenstaande nog niet is afgerond.
4. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de Notaris/Opdrachtnemer de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Wwft laat prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.
5. De kosten die met de naleving van de Wwft zijn gemoeid, worden als volgt doorbelast:
een Wwft-forfait, ter grootte van tenminste € 30,- exclusief btw per natuurlijke en rechtspersoon.
6. De Notaris mag op grond van de beroeps- en gedragsregels en het Reglement contanten geen contante bedragen aannemen van meer dan € 2.500,-. Grotere bedragen die in contanten worden voldaan, zullen door de Notaris worden geweigerd. Door de Notaris worden geen bedragen in contanten uitbetaald.
7. Wanneer er meer dan € 10.000,- in contanten wordt betaald of in contanten op de derdengeldenrekening van de Notaris wordt gestort of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de Notaris dit tevens melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties.

Artikel 9 AVG
Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van Opdrachtnemer, die te raadplegen is op www.notaris-zondervan.nl.

Artikel 10 Beroeps- en gedragsregels
De Notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 11 Toepasselijk recht en klachten
Op de (juridische) relatie tussen de Cliënt en de Notaris is Nederlands recht van toepassing.
Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de Opdracht of over het handelen van de Notaris, dan is de Opdrachtgever verplicht deze klacht eerst aan de Notaris kenbaar te maken. In geval naar het oordeel van de Opdrachtgever niet of ontoereikend wordt ingegaan op de klacht, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
– de Geschillencommissie Notariaat; of
– de Kamer voor het Notariaat bij de Rechtbank Gelderland; en/of
– de burgerlijke rechter (in Nederland).

Artikel 12 Termijnen
Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de Opdracht(en) gesloten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden genoemd is de Algemene Termijnenwet van toepassing.